Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΑΤΡΙΔΑ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΧΙΟΥ ΑΕ

Α.Μ.Α.Ε 29280/84/13/93/02

ΚΑΛΒΟΚΟΡΕΣΗ 3 82100 ΧΙΟΣ
ΑΦΜ 094302315 Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ
ΤΗΛ. 2271020428

Πρόσκληση

των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της σε Τακτική Γενική Συνέλευση της 7 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Χίο (Καλβοκορέση 3) για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

1)    Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016, έπειτα  από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης.

2)    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2016-31/12/2016.

3) Έγκριση του προταθέντος, από το Διοικητικό Συμβούλιο τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016.


Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση

Θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία αυτής ή σε οποιαδήποτε τραπεζικό κατάστημα

των λειτουργουσών  στη Ελλάδα τραπεζών, πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.  Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών και τυχόν πληρεξούσια εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων θα πρέπει επίσης να κατατεθούν

σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την Γενική συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας.

Χίος 17η Αυγούστου 2017

 

Δια το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μικές Γιαννάρας