ΖΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟ ΤΜΟΔ

Δημοσιεύτηκε : 27/10/2015

Την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας θέσης υποψήφιου/ας διδάκτορα/ος γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην ερευνητική περιοχή: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΡΥΠΩΝ.

Η έρευνα του/της υποψήφιου/ας θα πραγματοποιηθεί κυρίως στο εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ποιότητας & Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου, βασικό εξοπλισμό του οποίου αποτελούν: τα συστήματα Αέριας Χρωματογραφίας/Διαδοχικής Φασματογραφίας Μάζας Shimadzu, GCMS-TQ8040, Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης Shimadzu Europa GmbH, της σειράς Prominence και ο Μετρητής Ολικού Οργανικού Άνθρακα TOC Shimadzu, TOC-LCSH.

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει πτυχίο προερχόμενο από Τμήματα Θετικών ή Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πολυτεχνικών ή Γεωπονικών Σχολών. Δεκτοί γίνονται και πτυχιούχοι άλλων συναφών προπτυχιακών τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων ης αλλοδαπής, καθώς επίσης και απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου (σχετικών με την ενόργανη ανάλυση και το  περιβάλλον ειδικοτήτων).

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση εισαγωγής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για τους απόφοιτους Τμημάτων τετραετούς διάρκειας.

Απαιτείται επίσης η καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Οι πλήρεις αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Κουντουριώτου 41, Τ.Κ. 82100, Χίος, Υπόψη Γραμματείας ΠΜΣ) έως 15 Δεκεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου) και να περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

  1. Αίτηση που να περιλαμβάνει παράλληλα και εμπεριστατωμένη αναφορά για τους λόγους επιθυμίας εκπόνησης διδακτορικής έρευνας και δη στο παρακάτω αντικείμενο (να σταλεί και ηλεκτρονικά).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (να σταλεί και ηλεκτρονικά)
  3. Αντίγραφα τίτλων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (σε περίπτωση απονομής από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ).
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας τόσο για τις προπτυχιακές όσο και για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
  5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας
  6. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά ή/και συνέδρια (επιθυμητό).
  7. Δυο συστατικές επιστολές.

 

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: odim_gram@chios.aegean.gr μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59, τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να κατατεθούν είτε σε σφραγισμένο φάκελο από τον/την υποψήφιο/α είτε απευθείας από τον/την αξιολογητή/τρια μέσω του επαγγελματικού ηλεκτρονικού του/της ταχυδρομείου στο email: odim_gram@chios.aegean.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του τμήματος (κ. Γεώργιο Βαρδάκη, τηλ. 22710-35419, email: odim_gram@chios.aegean.gr) ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη γνωστική περιοχή της προκήρυξης μπορούν να απευθύνονται στον κ. Σπυρίδωνα Γκολφινόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, στο τηλ. 22710-35459 και στο email: s.golfinopoulos@fme.aegean.gr.